Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej gadaszu.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.gadaszu.pl na rzecz Klientów.

 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca to GADASZU Dominika Giel, ul. Sawickiej 4, 43-180 Orzesze, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6351813370 oraz REGON 369861621, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim i angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.gadaszu.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.

 6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.

 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. GADASZU Dominika Giel, ul. Sawickiej 4, 43-180 Orzesze, adres e-mail: sklep@gadaszu.pl

 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 19. Pełnomocnictwo to umocowanie Sprzedawcy przez Klienta do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę towarów (z Przewoźnikem) oraz do nadania przesyłki z zamówieniem na rzecz i w jego imieniu. Pełnomocnictwo dotyczy każdej transakcji jednorazowo. W myśl art. rt. 95 § 2 Kodeksu cywilnego Pełnomocnictwo pociąga za sobą skutki w sferze prawnej wyłącznie dla reprezentowanego.

 20. Koszt Wysyłki to wyodrębniona w Koszyku opłata, którą Kupujący ponosi na poczet usługi realizowanej przez Przewoźnika. Na całkowity Koszt Wysyłki składa się rzeczywista cena usługi, zależna bezpośrednio od wybranej formy dostawy i aktualnej oferty wybranego Przewoźnika, nie stanowiąca tym samym kosztu uzyskania przychodu dla Sprzedawcy, oraz poboczne koszty towarzyszące wysyłce towaru, czyli koszt opakowania i pakowania Nadpłata wynikająca z różnicy między faktyczną ceną usługi Przewoźnika oraz kwotą przekazaną Sprzedawcy przez Klienta w ramach Kosztu Wysyłki nie stanowi przedmiotu Pełnomocnictwa i tym samym traktowana jest jako koszt uzyskania przychodu Sprzedawcy.


§1 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.gadaszu.pl

 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu loginu i hasła.

 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.

 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.


§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:

  1. udostępnienie formularza zamówień,

  2. prowadzenie Konta Klienta,

  3. Newsletter,

  4. polecenie Produktu,

  5. udostępnienie „Listy życzeń”

 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 3. Umowa o świadczenie Usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

 4. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu pola dezaktywującego w obszarze Konta Klienta.

 6. Umowa o świadczenie Usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności polecenia Produktu („Udostępnij”) i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. W ramach Usługi Klient może skorzystać z okna serwisu społecznościowego Facebook (https://facebook.com/gadaszu), w celu przesłania za jego pośrednictwem informacji o Produkcie do osób trzecich. Korzystanie z Usługi w powyższej formie wymaga posiadania zarejestrowanego konta użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook i zalogowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

 7. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia „Listy życzeń” zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Klientom Sklepu tworzenie listy produktów, które chcieliby otrzymać w prezencie od osób trzecich. Zasady funkcjonowania „Listy życzeń”:

  1. Z usługi skorzystać może tylko osoba, która założyła Konto Klienta.

  2. Usługa pozwala na:

   1. stworzenie Listy życzeń,

   2. zarządzanie przez właściciela Listą życzeń,

   3. zapraszanie przez właściciela Listy życzeń gości do: oglądania Listy, dokonywania wyboru i zakupu znajdujących się na niej prezentów,

   4. tworzenie książki adresowej z adresami e-mail osób trzecich, do których wysyłane są zaproszenia na Listę życzeń.

  3. Lista życzeń będzie udostępniana tylko zaproszonym przez właściciela gościom, którzy zaakceptowali zaproszenie.

  4. Lista życzeń może obejmować tylko produkty, znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu.

 8. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.


§4 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez skorzystanie z formularza:

  1. Stwórz konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

  2. „Zamówienie jako gość”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

  3. Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

  1. informacje rozliczeniowe w celu zarejestrowania Sprzedaży,

  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,

  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór pożądanej opcji Dostarczenia,

  4. sposób płatności, poprzez wybór pożądanej opcji płatności.

 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Realizuj zamówienie” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu oraz udzieleniem Pełnomocnictwa.

 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o przystąpieniu do jego realizacji przez Sprzedawcę.

 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
  Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


§5 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 5. Umowa Sprzedaży może dotyczyć Produktów niepełnowartościowych, pod warunkiem, że Klient jest świadomy stanu Produktów w momencie Sprzedaży i świadomie decyduje się na zakup.

 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 7. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 5-20 Dni Roboczych w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie oraz od 1-5 dni roboczych w przypadku produktów gotowych do spredaży.

 8. W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.

 9. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 10. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

 11. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 12. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub SMS, używając Danych Kontaktowych Klienta.

 13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 14. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 15. Każde nie podjęcie przez Konsumenta przesyłki w terminie skutkujące jej zwrotem do Sprzedawcy wygeneruje dodatkowe koszty zwrotu wynikające z polityki Przewoźnika, którymi zostanie obciążony Klient. Celem ponownego nadania przesyłki Klient pokryje koszt kolejnej wysyłki oraz koszt tego zwrotu, który zostanie ustalony indywidualnie, a o wysokości którego Klient zostanie poinformowany w odzielnej wiadomości .


§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

  2. przelewem lub kartą płatniczą przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

 5. Termin płatności należności przypada na chwilę złożenia zamówienia i zawarcia Umowy.

 6. Sprzedawca nie wydaje paragonów fiskalnych korzystając z prawa do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej zgodnie z 38 punktem załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r.

 7. Dowód Sprzedaży stanowi zarejestrowane i zrealizowane zamówienie w Systemie Sklepu oraz dołączone potwierdzenie dokonanego przelewu z właściwego dla Klienta konta bankowego.

 8. Faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostaje wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta.

 9. Na wniosek Klienta faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży może zostać wysłana w formie elektronicznej.

 10. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


§7 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres sklep@gadaszu.pl lub pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.

 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem (kliknij).

 13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

 14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 15. Produkty personalizowanie, to jest takie, przy zamówienie których Klient określił swoje preferencje względem Produktu, nie podlegają zwrotowi.


§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,

  4. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,

  5. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  6. Produktu noszącego ślady użytkowania.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobraniu tutaj.

 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Decydując się na odstąpienie od Umowy konsument obliguje się do zwrotu wszystkich otrzymanych w przesyłce przedmiotów będących gratisami, tj. produktami pełnowartościowymi, otrzymanymi nieodpłatnie w formie prezentu od Sprzedawcy. Zwrot wszystkich gratisów obowiązuje również w przypadku odstąpienia od Umowy cząstkowego, czyli zwrocie tylko części lub jednego zakupionego produktu.

 10. Odstąpienie od Umowy wymaga również odesłania wszystkich lub części naklejek otrzymanych w ramach programu lojalnościowego. Zwracana ilość naklejek wynika bezpośrednio z sumy wartości produktów zachowanych przez Konsumenta. Zastosowanie znajduje zasada "każde kolejne 50zł wydane w ramach pojedynczego zamówienia na towar z oferty Sprzedawcy skutkuje otrzymaniem 1 naklejki". Zwrot powoduje sytuację analogiczną w drugą stronę. Przykład: Konsument zakupił towar o równowartości 220 zł. Otrzymał za to 4 naklejki. Po zakupie decyduje się zwrócić produkt o wartości 50 zł. W tej sytuacji zwraca 1 naklejkę.


§9 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,

  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do ich treści poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw przysługujących Konsumentowi.

 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami obowiązującymi w kraju Konsumenta, zastosowanie znajdują właściwe przepisy miejscowe. Wszystkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

 9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

-------------------------------

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO nr 1 (punkty wymienne na nagrody szyciowe). UWAGA! Zmiana zasad działania!

Szanowni klienci! Zgodnie z informacjami, jakie pojawiały się na naszym profilu w mediach społecznościowych: 1.09.2022roku postanowiliśmy o zakończeniu SZYCIOWEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO - w jego miejsce wchodzi nowy program lojalnościowy, w którym punkty wymieniane będą na rabat kwotowy na zakupy. Od 1.09.2022r. rozdawane będą już tylko NOWE KARTY i nie ma możliwości uzyskania karty starej.

Do końca lutego 2023r. dajemy Państwu możliwość zrealizowania STARYCH KART. Co to oznacza? Że do 28 lutego muszą Państwo mieć kod oraz złożyć zamówienie - PROSIMY więc. aby o kod prosić najpoźniej 15.02.2023r, gdyż ilośc wymieniających osob jest OGROMNA, a my jeszcze musimy mieć czas wysłać kod, a Panstwo złożyć zamówienie. Od 1.03.2023r. stare karty oraz kody tracą ważność i nie będą realizowane! Wszystkie wystawione kody przestają istnieć, za wyjątkiem tych, które są w realizacji czyli zostały wstawione w komentarzu do zamówienia do 28.02. UWAGA! Na stare karty (szyciowe) mają Państwo możliwość kleić naklejki białe oraz różowe, natomiast na nowych kartach obowiazują już tylko naklejki różowe! Programy te nie łącza się ze sobą. Jedna karta = jedna nagroda.

Regulamin wymiany STAREJ karty na nagrody:

1. Zrób zdjęcie swojej karty.

2. Zrób kolejne zdjęcie swojej karty, ale z przekreślonymi naklejkami np. linią prostą.

3. Wyślij OBA zdjęcia na maila nagrody@gadaszu.pl

Dodatkowo w mailu umieść informację na co wymieniasz kartę i w jakim wzorze. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje to również prosimy o ich umieszczenie, np. obwód szyi psa.

Pas samochodowy: dowolny wzór, 37-55cm lub 46-74cm

Obroża: zapinana na klamrę, w dowolnym wzorze. Podaj obwód szyi i szerokość paska (1.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm)

Mucha na obroży: zapinana na klamrę, w dowolnym wzorze. Podaj obwód szyi, szerokość paska (1.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm) i wielkość muszki (XXS, XS, S, M, L, XL).

Smycz miejska: 1.5m, w dowolnym wzorze. Określ szerokość: 1.5cm, 2cm, 2.5cm

4. Poczekaj na zwrotnego maila z kodem do odbioru nagrody (trwa to zazwyczaj do 10 dni). Kod ten wpisz w KOMENTARZU do kolejnego zamówienia. Jedno zamówienie = jeden kod (jedna wymiana nagrody). Dodatkowo informuję, że w tym samym czasie w realizacji może być tylko 1 nagroda. Aby zrealizować kolejny kod poprzedni musi zostać zrealizowany (status zamówienia "Zamówienie wysłane").

5. Nagroda przyjdzie razem ze złożonym zamówieniem. Czas oczekiwania na rzeczy szyte wynosi do 25 dni roboczych.

Dodatkowe informacje odnośnie programu znajdą Państwo na instagramie w zapisanej relacji #KARTY.

PROSIMY o nie zwlekanie z wymianami tylko o robienie tego NA BIEŻĄCO, aby zdążyli Państwo w terminie wymienić swoje karty!

Komunikat z dnia 24.01.2023: UWAGA! Aktuaalnie z powodu przeogromnej ilości osób wymieniających nagrody czas realizacji wynosi od 20 - 25dni ROBOCZYCH. Czas ten może ulegać zmianie - wszystko zależne jest od ilości rzeczy do uszycia. Nie ma możliwość przyspieszenika wysyłki - zamówienia szyję w kolejności złożenia.

-------------------------------

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO nr 2 (punkty wymienne na kody obniżające wartość koszyka).

Program trrwa do odwołania! O zakończeniu programu będziemy informować z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem tutaj oraz na mediach społecznościowych.

1. Zrób zdjęcie swojej karty - tyłu.

2. Zrób kolejne zdjęcie tej samej karty, ale z przekreślonymi naklejkami np. linią prostą, krzyżykiem, itp. (każda naklejka musi być przekreślona)

3. Wyślij OBA zdjęcia na maila nagrody@gadaszu.pl.

4. Poczekaj na zwrotnego maila z kodem obniżającym wartość Twojego koszyka (trwa to zazwyczaj parę dni). Kod ten wpisz w polu "KOD PROMOCYJNY". Pole "KOD PROMOCYJNY: znajduje się w koszyku.

JEDNA KARTA = JEDNA NAGRODA. Po wymianie karty rozpocznij zbieranie od początku :)

Nie ma możliwości wymiany kodu obniżającego wartość koszyka na pieniądze.